Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του CITEA εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από τη Γενικη Συνέλευση, και σήμερα αποτελείται από τα ακόλουθα Μέλη: